KLACHTENPROCEDURE

Klachten over de producten of de dienstverlening van Stemere ICT moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stemere ICT, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen worden gericht aan:

t.n.v. Stemere ICT
o.v.v. klachtenprocedure
Dijnselburgerlaan 1-17
3705 LP Zeist